วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แนวทางการใช้ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 39 วรรค 2


            การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา ข้อ 39 วรรค 2 บางหน่วยงานงานยังเข้าใจคลาดเคลื่อน และอาจลุกลามไปจนถึงการต้องถูกลงโทษทางปกครองซึ่งหลายท่านไม่ทราบมาก่อน ดังนั้น ด้วยความห่วงใย และป้องกันปัญหาหลังน้ำลด คือ น้ำลดตอผุด อาจเดือดร้อนเพราะความไม่รู้ จะทำให้ประวัติราชการของท่านด่างพร้อยและมัวหมองไปเสียเปล่าๆ อย่างไม่น่าให้อภัยตัวเอง และความสำคัญอยู่ที่ว่า 39 วรรค 2 มีหลักเกณฑ์การใช้งานค่อนข้างชัดเจน และไม่ใช่เป็นกรณีเร่งด่วนทุกเรื่องประเด็นสำคัญ ของระเบียบพัสดุ ข้อ 39 วรรค 2


วิธีการตกลงราคา


          ข้อ 39 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ ตาม ข้อ 29 (วรรค 2) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการ ตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นดำเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการ ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม ไม่ใช่เป็นกรณีเร่งด่วนทุกเรื่อง ขอย้ำอีกครั้งหลักคิดก่อนใช้


         ตามระเบียบฯ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 39 วรรค 2 องค์ประกอบของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคากรณีจำเป็นเร่งด่วนคือ

  1. เป็นกรณีจำเป็นและเร่งด่วน
  2. เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
  3. ไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน กรณีที่ส่วนราชการจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนโดยไม่ผ่านกระบวนการซื้อหรือจ้างตามปกตินั้น จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงครบถ้วนทั้ง 3 องค์ประกอบ จะขาดเสียซึ่งองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้(ได้แนบแบบฟอร์มการทำบันทึกวิธีตกลงราคา ข้อ 39 วรรค 2 มาให้แล้ว ท่านสามารถปรับบางส่วนให้สอดคล้องกับหน่วยงานของท่านเอง)


(ตัวอย่าง)บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) โทร xxxxxxxxxxxx  
ที่   xxxxxxxxxxx                                                         วันที่ xx   xxxxxx  xxxx
เรื่อง    รายงานขออนุมัติซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคาในกรณีจำเป็นเร่งด่วน


เรียน   (ระบุตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงานของท่าน)


                       ตามที่(ระบุชื่่อหน่วยงานของท่าน)ได้อนุมัติให้.......................................(ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าคณะในการเดินทาง)  เดินทางไปราชการ............................... (เดินทางไปราชการเรื่องอะไร)  ณ ..................................................(สถานที่ไปราชการ)  ระหว่างวันที่................ เดือน......................................พ.ศ. .....................ถึงวันที่................เดือน.................................พ.ศ. .................... เดินทางโดยรถยนต์ (บัส/ตู้ หมายเลขทะเบียนรถยนต์) มี (นาย.................................................................)   เป็นพนักงานขับรถยนต์ ปรากฏว่า (วันที่ ....... เดือน ............................. พ.ศ. ............) ซึ่งอยู่ในระหว่างการเดินทาง รถยนต์เกิดเสียหาย..............(แจ้งสาเหตุ)...................ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน แต่เนื่องจากมีความจำเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อ/จ้างซ่อม เพื่อให้การปฏิบัติราชการไม่เสียหาย

                        จึงขออนุมัติดำเนินการซื้อ/ จ้างซ่อม โดยวิธีตกลงราคาตามข้อ 39 วรรค 2 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจาก..........................................(บุคคล, ห้าง, ร้าน, หรือบริษัท)  จำนวน...................รายการ  เป็นจำนวนเงิน..............................บาท  (..............................................................) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (หมายถึงเอกสารรับเงิน, ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง) และขอแต่งตั้ง............................(ผู้รายงาน)....................เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ


                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


ลงชื่อ.....................................................                                                                (....................................................)                                                          ตำแหน่ง.................................................


หมายเหตุ :  ต้องแนบคำสั่งอนุมัติการเดินทางของท่านและผู้เกี่ยวข้องด้วย


บทลงโทษทางปกครอง


              ข้อ 37 เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ แบ่งแยกวงเงินจัดซื้อหรือจัดจ้างเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างหรือวิธีการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 4


หมายเหตุ  โทษชั้นที่ 4 โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ 9 เดือน ถึง  12 เดือน


การจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามนัยข้อ 39 วรรค 2


              การซื้อ/การจ้างโดยวิธีการตกลงราคา ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วน ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทันให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการนั้น ดำเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลมตามระเบียบฯ ข้อ 39 วรรค 2 เป็นการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน และวงเงินในการซื้อหรือจ้างไม่เกิน 1 แสนบาท หากจำเป็นต้องซื้อหรือจ้างเร่งด่วน เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น ก็สามารถดำเนินการซื้อหรือจ้างไปก่อนได้ โดยไม่จำเป็นต้องจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 27


              เนื่องจากเป็นกรณีที่ต้องซื้อหรือจ้างเร่งด่วน จึงไม่อาจรอรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบก่อนได้ และเมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการซื้อหรือจ้างไปก่อนแล้วให้รีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ แล้วให้ถือว่ารายงานขอความเห็นชอบเป็นหลักฐานในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร่งด่วนตามข้อ 39 วรรค 2 วงเงินเกินหรือไม่เกิน 10,000 บาท ก็ตามจึงไม่ต้องมีกรรมการตรวจรับ แต่ให้ใช้รายงานขอความเห็นชอบที่หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบในการซื้อหรือจ้างโดยเร่งด่วนดังกล่าวเป็นหลักฐานในการตรวจรับที่มา : สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

http://www2.cgd.go.th/webboard_topicdetail.asp?cat=8&id=28855

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น