วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) ได้กำหนดมาตราการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ กล่าวคือให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ไว้ในขอบเขตของงาน (Terms of  Reference : TOR) และกำหนดให้คู่สัญญาต้องปฎิบัติ  ดังนี้


  1. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  2. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  3. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดตามข้อ 2 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในการนี้ กรมบัญชีกลางจึงได้ปรับปรุงระบบ e-GP โดยให้ผู้ค้าที่ลงทะเบียนและผ่านการการอนุมัติการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถพิมพ์ “แบบแสดงการลงทะเบียน” จากระบบ e-GP เพื่อนำไปยี่นพร้อมเอกสารต่างๆ ที่ต้องยี่นกับหน่วยรัฐ เพื่อแสดงว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการของสำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอให้ท่านสมาชิก ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
            (1.1)  ให้ผู้ค้าทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th โดยลือกหัวข้อการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
            (1.2)  เมื่อเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ในระบบดังกล่าว จะมีการปฏิบัติงาน 4 ขั้นตอน เมื่อลงทะเบียนถึงขั้นตอนที่ 3 ให้พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนผู้ค้า กับภาครัฐเพื่อเข้าใช้งานในระบบ e-GP (e-GP 03-0101) และให้ผู้มีอำนาจในหนังสือรับรอง ลงนามในแบบแจ้งดังกล่าว
            (1.3)  ให้ส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ตามข้อ 1.2 พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียน เช่น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนฉบับล่าสุดไม่เกิน 60 วันสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของสถานประกอบการ สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแบบแจ้งฯที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว เป็นต้น กรณีผู้ค้ามีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้ส่งไปยัง สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และกรณีผู้ประกอบการตั้งอยู่ในภูมิภาค ให้ส่งไปยังสำนักงานคลังจังหวัดพื้นที่นั้นๆ
(2)  การแจ้งผลอนุมัติการลงทะเบียน
                   (2.1)  เมื่อผู้มีสิทธิ์อนุมัติการลงทะเบียนได้รับเอกสารการลงทะเบียน และเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามข้อ (1.3) ครบถ้วน จะทำการอนุมัติการลงทะเบียนดังกล่าว และระบบฯ จะแจ้งผลอนุมัติการลงทะเบียนให้ผู้ค้าทาง E-mail  ภายใน 3 วันทำการ กรณีผู้ค้าไม่ส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนและเอกสารประกอบการลงทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงทะเบียนในระบบจะลบข้อมูลการลงทะเบียนออกจากระบบ และผู้ประสงค์จะลงทะเบียนต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่ง
                   (2.2)  กรณีผู้ค้าไม่ได้รับแจ้งผลอนุมัติการลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด ให้ประสานไปยังสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดพื้นที่ที่สถานประกอบการของผู้ค้าตั้งอยู่ เพื่อดำเนินการแจ้งผลอนุมัติการลงทะเบียนให้ผู้ค้าทราบทาง E-mail  อีกครั้งต่อไป
(3)  เมื่อผู้ค้าได้รับรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้วต้องเข้าสู่ระบบครั้งแรก (First Time Log in) เพื่อเปลี่ยนสถานะของผู้ค้าจากสถานะ “อนุมัติ” เป็นสถานะ “ใช้งาน” เพื่อให้สามารถเข้างานในระบบ e-GP ครั้งต่อไป
*** กรณีผู้ค้าเคยลงทะเบียนและได้ดำเนินการตามข้อ 3 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนอีก
(4)  การพิมพ์ “แบบแสดงการลงทะเบียน” เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ (3)  แล้วผู้ค้าเข้าสู่ระบบ e-GP ด้วยรหัส ผู้ใช้และรหัสผ่านที่ผู้ค้ากำหนด จากนั้น คลิก เมนู ข้อมูลผู้ค้าภาครัฐ คลิก ข้อมูลผู้ค้า/พิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียน”  ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลผู้ประกอบการ ผู้ค้าสามารถพิมพ์ แบบแสดงการลงทะเบียน” นำไปยื่นพร้อมกับเอกสารการเสนอราคาต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงว่าผู้ค้าได้ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว
ทั้งนี้  สำหรับรายละเอียดคู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐและการพิมพ์ “แบบแสดงการลงทะเบียน” สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หัวข้อ “แบบแสดงการลงทะเบียน” ในระบบ e-GP ตามประกาศของสำนักงาน ป.ป.ช.
ที่มา สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
www.tca.or.th/?p=2447

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น