วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สรุป โดยย่อเบื้องต้นสำหรับ E-GP ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์ของระบบ

 1. เพื่อครอบคลุมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีทั้งหมด 12 วิธี
 2. ครอบคลุมทุกขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ
 3. เพื่ออำนวยความสะดวก (เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก) (ระบบ GFMIS, และธนาคาร, ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
 4. การดำเนินงานบริหารสัญญา

ประโยชน์ที่ได้รับ

         ระบบ E – GP คือศูนย์กลางที่เป็นหน้าต่างในการบริหารข้อมูล และดำเนินธุรกรรมทางการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การนำระบบ E – GP มาใช้ในการทำงาน (จัดซื้อจัดจ้าง)

          การจัดซื้อจัดจ้างต่อไปต้องทำในระบบ E –GP ทั้งหมดเกือบทั้งหมด แต่ปัจจุบันให้ทำในระบบได้เฉพาะวงเงินที่จัดซื้อ (เงินงบประมาณแผ่นดิน) และการสอบราคา /ประกวดราคา / และการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   และมีสิ่งที่ไม่ต้องนำมาลงในระบบ E – GP (กรณีซื้อโดยวิธีตกลงราคา) คือ
 1. การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินที่ต่ำกว่า  5,000 บา
 2. การซื้อวัสดุโดยใช้เงินรายได้
 3. การจ้างเหมาบริการโดยใช้เงินรายได้
 4. การจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
 5. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี 39 วรรค 2 (กรณีเร่งด่วน)
 6. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินทดรองราชการ

ขั้นตอนโดยสรุปของระบบ E – GP ระยะที่ 2

 1. ต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายปีรายงบประมาณ  
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ สามารถดึงฐานข้อมูลของคณะกรรมการต่าง ๆที่เคยบันทึกไว้ในระบบได้โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. เป็นการจัดทำเอกสารรายงานขอซื้อขอจ้างเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อให้ความเห็นชอบ
 4. ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับธนาคาร
 5. การซื้อซอง Online ผู้ค้าสามารถเลือกชำระเงินค่าเอกสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถเลือกชำระผ่านทาง Internet Banking หรือพิมพ์ใบชำระเงิน Pay in Slip ไปชำระที่ธนาคาร และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทันที  / หน่วยงานภาครัฐสามารถสามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินการซื้อเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีของหน่วยงาน 
 6. หนังสือค้ำประกัน  ผู้ค้ากับภาครัฐสามารถยื่นขอหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องเดินทางไปที่เคาน์เตอร์ธนาคาร  / หน่วยงานภาครัฐสามารถตรวจสอบหนังสือค้ำประกันได้ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องใช้หนังสือค้ำประกันที่เป็นเอกสาร และมั่นใจได้ว่าไม่เป็นหนังสือค้ำประกันปลอม หน่วยงานภาครัฐสามารถแจ้งยึดและคืนหลักประกันให้ผู้ค้าได้ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยแจ้งไปที่ธนาคารให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน (กรณียึดหลักประกัน) และโอนเงินเข้าบัญชีผู้ค้า (กรณีคืนหลักประกัน) ได้ทันที
 7. การตรวจสอบหนังสือค้ำประกัน   Bank Guarantee
 8. จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
 9. จัดทำร่างสัญญาเป็นการจัดทำร่างสัญญาหรือข้อตกลงตามรูปแบบมาตรฐาน และเป็นการจัดทำหนังสือแจ้งผู้ชนะเสนอราคา
 10. ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา  ทั้งที่มาจากธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ และที่ยื่นผ่านหน่วยงานโดยตรง
 11. การบริหารสัญญา 
 12. ข้อมูลการบริหารสัญญา  หน่วยงานภาครัฐสามารถเรียกดูข้อมูลของสัญญาหรือข้อตกลง  และสามารถตรวจสอบสถานะของสัญญาหรือข้อตกลง ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาหรือข้อตกลง

วิธีตกลงราคา  ต้องทำทั้งหมด 8 ขั้นตอน

                       สร้างโครงการ
 1.       จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
 2.       บันทึกเลขที่ และวันที่ของเอกสารและคำสั่ง
 3.       บันทึกราคาของผู้เสนอราคา
 4.       จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
 5.       จัดทำร่างสัญญา
 6.       ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา
 7.       ข้อมูลในสาระสำคัญในสัญญา
 8.       การบริหารสัญญา

วิธีสอบราคา / วิธีประกวดราคา  มี 14 ขั้นตอน

                       แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   / สร้างโครงการ
 1.       จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
 2.       บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคำสั่ง
 3.       ประกาศเชิญชวนขึ้น Web site
 4.       บันทึกรายชื่อผู้ขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร
 5.       บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา
 6.       บันทึกและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ
 7.       บันทึกราคาของผู้เสนอราคา
 8.       บันทึกรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา
 9.       จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
 10.       ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้น Web site  
 11.       จัดทำร่างสัญญา
 12.       ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา
 13.       ข้อมูลสาระสำคัญ
 14.       การบริหารสัญญา

วิธี e – Auction   มี 21 ขั้นตอน

                       แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  / สร้างโครงการ
 1.       แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR
 2.       ร่าง TOR และร่างเอกสาร
 3.       ปรับปรุงร่าง TOR และร่างเอกสาร
 4.       บันทึกผู้ให้บริการตลาดกลาง
 5.       จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
 6.       บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคำสั่ง
 7.       ประกาศเชิญชวนขึ้น web Site
 8.       บันทึกรายชื่อผู้ขอรับเอกสารซื้อเอกสาร
 9.       บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา
 10.       บันทึกรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา
 11.       แจ้งผลการพิจารณา
 12.       รับเรื่องและจ้างผลอุทธรณ์
 13.       นัดหมายเสนอราคา
 14.       แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
 15.       จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
 16.       ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้น Web site
 17.       รับเรื่องและจ้างผลอุทธรณ์โดย กวพ.อ.
 18.       จัดทำร่างสัญญา
 19.       ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา
 20.       ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 21.       การบริหารสัญญา

วิธีพิเศษ / วิธีกรณีพิเศษ มี  8 ขั้นตอน

                       สร้างโครงการ
 1.       จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
 2.       บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคำสั่ง
 3.       บันทึกราคาของผู้เสนอราคา
 4.       จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
 5.       จัดทำร่างสัญญา
 6.       ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา
 7.       ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 8.       การบริหารสัญญา

จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลงราคา  มี 8 ขั้นตอน

                       สร้างโครงการ
 1.       จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
 2.       บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคำสั่ง
 3.       บันทึกราคาของผู้เสนอราคา
 4.       จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
 5.       จัดทำร่างสัญญา
 6.       ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา
 7.       ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 8.       การบริหารสัญญา

จ้างออกแบบ โดยวิธีคัดเลือก  มี 14 ขั้นตอน

                       แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  / สร้างโครงการ
 1.       จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
 2.       บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคำสั่ง
 3.       ประกาศเชิญชวนขึ้น web Site
 4.       บันทึกรายชื่อผู้ขอรับเอกสารซื้อเอกสาร
 5.       บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา
 6.       บันทึกและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ
 7.       บันทึกราคาของผู้เสนอราคา
 8.       บันทึกรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา
 9.       จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
 10.       ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้น Web sit  
 11.       จัดทำร่างสัญญา
 12.       ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา
 13.       ข้อมูลสาระสำคัญ
 14.       การบริหารสัญญา

จ้างออกแบบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด มี 14 ขั้นตอน

                       แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  / สร้างโครงการ
 1.       จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
 2.       บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคำสั่ง
 3.       ประกาศเชิญชวนขึ้น web Site
 4.       บันทึกรายชื่อผู้ขอรับเอกสารซื้อเอกสาร
 5.       บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา
 6.       บันทึกและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ
 7.       บันทึกราคาของผู้เสนอราคา
 8.       บันทึกรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา
 9.       จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
 10.       ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้น Web sit  
 11.       จัดทำร่างสัญญา
 12.       ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา
 13.       ข้อมูลสาระสำคัญ
 14.       การบริหารสัญญา

จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก  มี 14 ขั้นตอ

                       แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  / สร้างโครงการ
 1.       จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
 2.       บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคำสั่ง
 3.       ประกาศเชิญชวนขึ้น web Site
 4.       บันทึกรายชื่อผู้ขอรับเอกสารซื้อเอกสาร
 5.       บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา
 6.       บันทึกและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ
 7.       บันทึกราคาของผู้เสนอราคา
 8.       บันทึกรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา
 9.       จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
 10.       ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้น Web sit  
 11.       จัดทำร่างสัญญา
 12.       ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา
 13.       ข้อมูลสาระสำคัญ
 14.       การบริหารสัญญา

จ้างออกแบบ โดยวิธีตกลง มี 8 ขั้นตอน

                       สร้างโครงการ
 1.       จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
 2.       บันทึกเลขที่ และวันที่ของเอกสารและคำสั่ง
 3.       บันทึกราคาของผู้เสนอราคา
 4.       จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
 5.       จัดทำร่างสัญญา
 6.       ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา
 7.       ข้อมูลในสาระสำคัญในสัญญา
 8.       การบริหารสัญญา

จ้างออกแบบ วิธีพิเศษ เลือกจ้าง  มี 8 ขั้นตอน

                       สร้างโครงการ
 1.       จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
 2.       บันทึกเลขที่ และวันที่ของเอกสารและคำสั่ง
 3.       บันทึกราคาของผู้เสนอราคา
 4.       จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
 5.       จัดทำร่างสัญญา
 6.       ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา
 7.       ข้อมูลในสาระสำคัญในสัญญา
 8.       การบริหารสัญญา

จ้างออกแบบโดยวิธีพิเศษ ประกวดราคา มี 14 ขั้นตอน

                       แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  / สร้างโครงการ
 1.       จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
 2.       บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคำสั่ง
 3.       ประกาศเชิญชวนขึ้น web Site
 4.       บันทึกรายชื่อผู้ขอรับเอกสารซื้อเอกสาร
 5.       บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา
 6.       บันทึกและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ
 7.       บันทึกราคาของผู้เสนอราคา
 8.       บันทึกรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา
 9.       จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
 10.       ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้น Web sit  
 11.       จัดทำร่างสัญญา
 12.       ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา
 13.       ข้อมูลสาระสำคัญ
 14.       การบริหารสัญญา

การทำงานในระบบ E – GP ที่เราต้องเกี่ยวข้อง คือ

 1. การทำย้อนหลังสามารถทำได้ ยกเว้นประกาศที่ต้องเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์จะต้องลงวันที่เป้นปัจจุบันเท่านั้น (เพราะระบบจะไม่ยอมรับ)
 2. คณะกรรมการต้องมี  e – mail  ทุกคน
 3. คนที่จะทำงานในระบบต้องมีรหัสผ่าน เพื่อเข้าไปทำงาน
 4. งานธุรการต้องทำงานร่วมกับเราในเรื่องเลขออกหนังสือ
 5. ต้องแจ้งคณะกรรมการทุกคนให้รับทราบระเบียบในระบบ E-GP
 6. เวลาจะขออนุมัติต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อนที่จะทำในระบบ E-GP
 7. ต้องทำความเข้าใจกับเจ้าของโครงการก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจะได้ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการได้ถูกต้องตามระบบของ E-GP

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://miza-eprocurement.blogspot.com/2012/08/e-gp-2.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น