วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การบันทึกข้อมูลการซื้อโดยวิธีตกลงราคา ในระบบ e-GP

           ระบบ e-GP ระยะที่ 2 ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุต้องบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี
 ตัวอย่าง หน้าจอของกระบวนการบันทึกข้อมูล การซื้อโดยวิธีตกลงราคา ในระบบ e-GP มีดังนี้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น